In het najaar opende De Zijlen in Tolbert de nieuwe woonlocatie De Fender voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag

Frank van der Linden, Raad van Toezicht De Zijlen:

‘Werk samen, vind en versterk elkaar!’

Frank van der Linden (54) is sinds tweeënhalf jaar lid van de Raad van Toezicht van De Zijlen. In het dagelijks leven is hij bestuurder van ouderenzorgorganisatie Tangenborgh in Drenthe. Daarvoor werkte hij ruim tien jaar in de gehandicaptenzorg bij ‘s Heerenloo en Talant. “Ik ken De Zijlen vanuit mijn eerdere werk in Groningen. Toen vond ik de samenwerking al erg plezierig. Mijn beeld van De Zijlen was en is een fijne organisatie die openstaat voor het delen van kennis.”

De gehandicaptenzorg ligt Frank na aan het hart, zegt hij. “De jaarlijkse werkbezoeken vind ik daarom ook zeer waardevol. De kracht van de kwetsbaarheid ontroert mij regelmatig. Mensen die niet helemaal op eigen kracht door het leven kunnen, afhankelijk zijn en waarmee we samenwerken aan een perspectief. Er ontstaan zo vaak prachtige ontwikkelingen die altijd weer verrassen. Daaraan bijdragen doet mij goed.”

Goede gesprekspartner zijn

Formeel is de Raad van Toezicht werkgever en gesprekspartner van de Raad van Bestuur van De Zijlen. “We doen ons best daar als raad een goede invulling aan te geven”, vervolgt Frank zijn verhaal. “Een goede gesprekspartner zijn is daarbij heel belangrijk. Problemen bespreken en oplossingen verkennen, bijvoorbeeld rond cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. De Raad van Toezicht bestaat uit leden met verschillende achtergronden, zoals personeelszaken, financiën, politiek en overheid. Vanuit die verschillende perspectieven stellen we vragen. Dit komt ten goede aan onze gezamenlijke gesprekken en de resultaten daarvan dienen uiteindelijk ten goede te komen aan cliënt en medewerker.”

Frank van der Linden


‘De kracht van de kwetsbaarheid
ontroert mij regelmatig.’

Commissies

De Raad van Toezicht werkt in drie commissies. Eén houdt zich bezig met kwaliteit en veiligheid, één met financiën en vastgoed en de derde met bestuurszaken. “Zo hebben we taken verdeeld. Ik ben lid van de commissie kwaliteit en veiligheid. We bespreken allerhande kwaliteitszaken, zoals het kwaliteitsplan en -verslag, audits en contacten met de Inspectie. Ook worden we betrokken bij de media-aandacht, zoals afgelopen najaar, rond cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Daarnaast hebben we als raad formele taken, zoals jaargesprekken, investeringsbesluiten nemen en het vaststellen van de begroting. Daarbij werken we nauw samen met de bestuurssecretaris. Ik vind het belangrijk om te weten wat er speelt en leeft binnen de organisatie. Werkbezoeken en gesprekken met de ondernemingsraad, de centrale medezeggenschapsraad en de cliëntenvereniging helpen daarbij. Zo houden we ons beeld actueel en kunnen we de gesprekken met de bestuurders op inhoud goed en scherp voeren.”

Frank noemt 2017 een bijzonder jaar voor de Raad van Toezicht. “De bestuurswisseling was een intensieve procedure met gesprekken met medewerkers, de cliëntenvereniging, ondernemingsraad en centrale medezeggenschapsraad. Uiteindelijk hebben we gekozen voor twee nieuwe bestuurders, mede met het oog op de forse opgave op het gebied van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. In zo’n jaar zijn we als Raad van Toezicht meer in beeld dan anders.” Annet van Zuijlen en Eric Zwennis zijn als bestuurders samen het gezicht van De Zijlen. De Raad van Toezicht functioneert meer op de achtergrond. Die afstand noemt Frank goed om wat vrijer een besluit te kunnen nemen. “Tegelijkertijd is het ook fijn om met medewerkers en ouders te spreken over de zorg en ondersteuning. We begrijpen daardoor de gemaakte keuzes beter.”‘Instroom van jonge mensen is belangrijk,
maar het is eveneens belangrijk om mensen
vitaal aan het werk te houden
.’

Twee belangrijke ontwikkelingen

De Raad van Toezicht signaleert een aantal belangrijke ontwikkelingen voor de komende tijd. De complexiteit van de zorgvraag en de krapte op arbeidsmarkt zijn daarin twee grote vraagstukken, waarin De Zijlen haar positie moet bepalen. “Ik vind het mooi dat De Zijlen als goede werkgever te boek staat en het is belangrijk die kwaliteit vast te houden”, aldus Frank. “Daarnaast zouden zorgorganisaties meer samen moeten optrekken om het zorgberoep aantrekkelijker te maken en te houden. Met de schaarste op de arbeidsmarkt is samenwerken belangrijk. Werk samen, vind en versterk elkaar! Werk bijvoorbeeld als organisaties gezamenlijk met een Arts verstandelijk gehandicapten en met orthopedagogen. Daarnaast is het belangrijk dat jongeren enthousiast worden gemaakt voor werken in de zorg in brede zin. Die groep moet zo groot mogelijk worden. Dan profiteren wij er als De Zijlen ook van. Ik zie dit als een van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Wij kunnen daarin een rol spelen. De leden van de Raad van Toezicht hebben namelijk allemaal hun eigen netwerk. In goede afstemming kunnen wij gemobiliseerd worden. Instroom van jonge mensen is belangrijk, maar het is eveneens belangrijk om mensen vitaal aan het werk te houden.”

Hartverwarmend

Frank noemt tot slot de aardbevingsproblematiek. “Lukt het De Zijlen om - met of ondanks deze vraagstukken - met elkaar te blijven staan voor de prachtige organisatie die De Zijlen is? Ja, daar ben ik van overtuigd! Ik vind het hartverwarmend dat medewerkers trots zijn op hun werk en dat ook uitstralen. De Zijlen is namelijk vele malen groter dan de negatieve berichtgeving rond incidenten. Dat De Zijlen er wil zijn voor de mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag, daar mag je oprecht trots op zijn. Er gaat zoveel goed, koester dat. Trots zijn op De Zijlen is belangrijk, houd dat met elkaar vast!”


‘Er gaat zoveel goed, koester dat. Trots zijn op
De Zijlen is belangrijk, houd dat met elkaar vast!’